Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
агенција_за_банкарство_републике_српске [2018/07/08 15:03]
жељко_тодоровић
агенција_за_банкарство_републике_српске [2018/07/10 19:00] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Агенција за банкарство Републике Српске ======
 +**Агенција за банкарство Републике Српске** (АБРС), самостално и независно правно лице чији је основни циљ очување и јачање стабилности банкарског система [[Република Српска|Републике Српске]] те унапређивање његовог сигурног,​ квалитетног и законитог пословања.
  
 +Агенција је правни сљедбеник [[Народна банка Републике Српске|Народне банке Републике Српске]].
 +
 +===== Надлежности =====
 +Надлежности Агенције за банкарство Републике Српске су:​((Члан 5. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,​ број 59/13) ))
 +  * издавање дозвола за оснивање и рад банака,​ дозвола за статусне промјене и промјене организационе структуре банака и врсте послова које обављају;​
 +  * контрола бонитета и законитости пословања банака — посредна и непосредна контрола рада банака,​ предузимање одговарајућих надзорних мјера;
 +  * одузимање дозволе за рад банкама;​
 +  * увођење поступка привремене управе у банкама и именовање привременог управника,​ покретање поступка ликвидације банака и именовање ликвидационог управника,​ управљање и надзор над поступком привремене управе и ликвидације банака,​ подношење захтјева за покретање стечајног поступка над банкама;​
 +  * доношење аката којима се уређује рад банака;​
 +  * оцјена испуњавања услова и давање сагласности за издавање акција наредних емисија;​
 +  * вршење надзора и предузимање потребних радњи у вези са спријечавањем прања новца и финансирања терористичких активности које се односе на банке, микрокредитне организације,​ штедно-кредитне организације и друге финансијске организације,​ у сарадњи са надлежним институцијама,​ у складу са прописима којима се уређује ова област;​
 +  * вршење надзора и предузимање других активности у складу са прописима којима се уређује увођење и примјена одређених привремених мјера ради ефикасног спровођења међународних рестриктивних мјера;
 +  * доношење одговарајућих аката у области спријечавања прања новца и финансирања терористичких активности и сарадња са надлежним органима и институцијама из ове области;​
 +  * доношење аката и предузимање радњи у циљу обезбјеђења заштите права потрошача,​ односно физичких лица корисника финансијских услуга у банкарском систему,​ вршење надзора над примјеном прописа из ове области и предузимање других активности и одговарајућих мјера у оквиру својих овлашћења;​
 +  * друге надлежности у складу са законом којим се уређују банке.
 +
 +Агенција издаје и одузима дозволе,​ одобрења и сагласности микрокредитним организацијама,​ штедно-кредитним организацијама и другим финансијским организацијама када је за то овлашћења законом,​ врши контролу законитости њиховог пословања,​ доноси опште акте којима се уређује рад микрокредитних организација,​ штедно-кредитних организација и других финансијских организација и обавља друге послове утврђене законом.
 +
 +===== Организација =====
 +Орган управљања Агенцијом за банкарство Републике Српске је Управни одбор. Састоји се од пет чланова које на предлог [[Влада Републике Српске|Владе Републике Српске]] именује [[Народна скупштина Републике Српске]]. Чланови Управног одбора се именују на период од пет година,​ а на основу претходно спроведеног поступка јавне конкуренције. За свој рад Управни одбор одговара [[Народна скупштина Републике Српске|Народној скупштини Републике Српске]].((Чланови 19—20. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске))
 +
 +Директор Агенције за банкарство Републике Српске представља Агенцију,​ руководи и одговоран је за њен рад. Директора и замјеника директора,​ по претходно спроведеном поступку јавне конкуренције,​ а на предлог [[Влада Републике Српске|Владе Републике Српске]],​ именује [[Народна скупштина Републике Српске]] на период од пет година. Директор и замјеник директора учествују у раду Управног одбора,​ али немају право гласа.((Члан 21. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске))
 +
 +У саставу Агенције је омбудсман за банкарски систем,​ као самостална организациона јединица,​ који промовише заштиту права и интересе потрошача,​ односно физичких лица корисника финансијских услуга.((Члан 10. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске))
 +
 +===== Сродни чланци =====
 +  * [[Народна банка Републике Српске]]
 +  * [[Главна банка Републике Српске]]
 +
 +===== Спољне везе =====
 +  * [[http://​www.abrs.ba|Службени сајт Агенције за банкарство Републике Српске]]
Штампање