Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
агенција_за_посредничке_информатичке_и_финансијске_услуге [2016/12/21 22:37]
жељко_тодоровић Сређивање
агенција_за_посредничке_информатичке_и_финансијске_услуге [2018/07/10 22:31] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Агенција за посредничке,​ информатичке и финансијске услуге ======
 +**Агенција за посредничке,​ информатичке и финансијске услуге** (АПИФ), водећа агенција на тржишту [[Република Српска|Републике Српске]] у пружању услуга финансијског посредовања.
  
 +===== Историјат =====
 +Прва Агенција за посредничке,​ информатичке и финансијске услуге АД Бања Лука основана је одлуком [[Влада Републике Српске|Владе Републике Српске]] од 28. децембра 2000. године.((Одлука Владе Републике Српске,​ број: 02/​1-020-1292/​00 („Службени гласник Републике Српске“,​ број 1/01) )) Агенција је преузела послове и раднике бивше Службе за платни промет (СПП), односно још раније Службе друштвеног књиговодства (СДК).
 +
 +Данас, њен статус и дјелатност прописани су //​Законом о Агенцији за посредничке,​ информатичке и финансијске услуге//​.((Закон о Агенцији за посредничке,​ информатичке и финансијске услуге („Службени гласник Републике Српске“,​ бр. 96/05, 74/10 и 68/13) )) Регистрована је код [[Окружни привредни судови Републике Српске|Окружног привредног суда]] у [[Бања Лука|Бањој Луци]].
 +
 +===== Дјелокруг =====
 +АПИФ обавља сљедеће послове:​((Закон о измјенама и допунама Закона о Агенцији за посредничке,​ информатичке и финансијске услуге („Службени гласник Републике Српске“,​ број 68/13) ))
 +  * пружа услуге једношалтерског система (енгл. //​оne-stop-shop//​) за регистрацију пословних субјеката,​ а у складу са законом којим се уређује регистрација пословних субјеката;​
 +  * врши упис и разврставање пословних субјеката по дјелатностима и додјељује матични број, доноси обавјештење о упису и разврставању пословног субјекта у складу са прописима којима се уређује класификација дјелатности и регистар пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској;​
 +  * обавља аналитичке,​ статистичке и друге послове за кориснике услуга Регистра пословних субјеката;​
 +  * успоставља и води Регистар пословних субјеката који представља јединствену базу података пословних субјеката који подлијежу судској регистрацији у складу са законом који уређује регистрацију пословних субјеката и јединствену базу података предузетника у складу са законом којим се уређује регистрација занатско-предузетничке дјелатности;​
 +  * успоставља и води Регистар финансијских извјештаја,​ као централни извор информација о имовинском,​ приносном и финансијском положају правних лица и предузетника,​ обвезника предаје финансијских извјештаја у Регистар финансијских извјештаја;​
 +  * успоставља и води јединствени регистар рачуна пословних субјеката у Републици Српској,​ који представља јавну евиденцију и централну базу података рачуна пословних субјеката отворених у банкама са сједиштем у [[Република Српска|Републици Српској]] и филијалама банака из [[Федерација Босне и Херцеговине|Федерације Босне и Херцеговине]] и [[Брчко Дистрикт|Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине]],​ које послују у Републици Српској и имају дозволу [[Агенција за банкарство Републике Српске|Агенције за банкарство Републике Српске]];​
 +  * успоставља и води Регистар јавних предузећа,​ на основу прописа којима се уређује област јавних предузећа у Републици Српској;​
 +  * води регистар о измирењу обавеза Републике Српске по основу рачуна старе девизне штедње,​ који представља електронску базу података о верификацији старе девизне штедње ради испуњења обавеза надлежног органа Републике Српске према грађанима,​ односно имаоцима рачуна старе девизне штедње;​
 +  * успоставља и води Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава у Републици Српској,​ у складу са прописима којима се уређује област регистара у пољопривреди;​
 +  * успоставља и води Регистар сеоских домаћинстава и пружалаца услуга у апартманима,​ кућама за одмор и собама за изнајмљивање,​ у складу са прописима којима се уређује обављање угоститељске дјелатности;​
 +  * врши услугу креирања оцјена о бонитету и друге услуге о бонитету пословних субјеката у Републици Српској;​
 +  * успоставља и води Централни регистар принудне наплате,​ као електронску базу података о збирним евиденцијама из пословних банака о неизвршеним принудним наплатама,​ са свим релевантним подацима (дужник,​ повјерилац,​ основ, стартни износ, досадашња извршења итд.), као о и преузимању новопристиглих налога у банкама,​ информације о датумима и износима уплата,​ блокади,​ деблокади и другим подацима;​
 +  * успоставља и води Регистар стечајних маса, као електронску базу података о стечајним масама стечајних дужника у односу на које је стечајни поступак покренут и спроведен по одредбама закона којим се уређује стечајни поступак и ликвидација;​
 +  * чува и складишти у властитим трезорима,​ те врши дистрибуцију мјеница;​
 +  * пружа софтверске услуге и израђује софтвере;​
 +  * обавља послове у вези са [[Акцијски фонд Републике Српске|Акцијским фондом Републике Српске а. д. Бања Лука]], који захтијевају организационо-техничке капацитете којима располаже АПИФ;
 +  * по захтјеву,​ издаје изводе из регистара које води као и преписе других података из своје евиденције;​
 +  * учествује у припреми и изради,​ те води друге јавне регистре Републике Српске,​ у складу са законом и;
 +  * обавља и остале послове који су јој повјерени законом.
 +
 +===== Организација =====
 +Орган управљања Агенцијом за посредничке,​ информатичке и финансијске услуге је Управни одбор. Он се састоји од три члана које именује [[Влада Републике Српске]],​ након спроведеног јавног конкурса. Мандат је пет година.
 +
 +Агенцијом руководи директор и одговоран је за њен рад. Њега именује Управни одбор и мандат му је пет година. Директор врши сљедеће послове:​ представља и заступа Агенцију,​ доноси појединачне акте и прима, именује и распоређује раднике. Директор може одређена овлашћења из свог дјелокруга преносити на поједине раднике Агенције.
 +
 +===== Спољне везе =====
 +  * [[http://​www.apif.net|Званични сајт Агенције за посредничке,​ информатичке и финансијске услуге]]
Штампање