Добро дошли на Српску енциклопедију

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
устав_српских_православних_епархија_у_сједињеним_америчким_државама_2019 [2019/08/10 23:20]
жељко_тодоровић
устав_српских_православних_епархија_у_сједињеним_америчким_државама_2019 [2019/08/11 14:57] (тренутно)
жељко_тодоровић Завршено
Линија 396: Линија 396:
  
 ===== ЧЛАН 21 ЕПАРХИЈСКА СКУПШТИНА ===== ===== ЧЛАН 21 ЕПАРХИЈСКА СКУПШТИНА =====
 +
 +1. Епархијска скупштина је епархијско законодавно тело за спољашње послове црквене администрације.
 +
 +2. Епархијску скупштину сачињавају:​
 +
 +(1) Председник—епархијски Архијереј;​\\
 +(2) Активно и пензионисано свештенство оба реда;\\
 +(3) Чланови Епархијског савета и надзорног одбора;​\\
 +(4) Председници управних одбора црквено-школских општина на територији епархије или њихови заменици;​\\
 +(5) Један (1) делегат из сваке црквено-школске општине који је изабран на годишњој скупштини;​ и\\
 +(6) Две (2) представнице епархијског савеза Кола српских сестара.
 +
 +3. Епархијски Архијереј сазива Епархијску скупштину годишње или сваке друге или треће године (у дискрецији Архијереја) и председава на њој. У случају потребе,​ или на захтев две трећине црквено-школских општина,​ одржавају се ванредне епархијске скупштине.
 +
 +4. Епархијска скупштина,​ из своје средине,​ бира чланове Епархијског савета.
 +
 +5. Путне трошкове активног свештенства и делегата сносе њихове општине.
 +
 +6. Епархијска скупштина врши следеће послове:​
 +
 +(1) Усваја дневни ред, предложен од епархијског савета;​\\
 +(2) Усваја пословник за годишњу епархијску скупштину;​\\
 +(3) Проучава и усваја извештаје епархијског савета;​\\
 +(4) Проучава и усваја извештаје одељења за хришћанску просвету;​\\
 +(5) Проучава и усваја извештаје о стању парохијских школа које подносе парохијски свештеници;​\\
 +(6) Проучава и усваја извештаје о стању црквено-школских општина уколико епархијски Архијереј или Епархијска скупштина то захтевају;​\\
 +(7) Бира Епархијски савет и епархијски надзорни одбор;​\\
 +(8) Стара се за материјалне потребе епархије;​\\
 +(9) Одређује црквено-школским општинама епархијске разрезе за потребе епархије и опште потребе Цркве;​\\
 +(10) Води бригу о свим питањима која се тичу живота и напретка црквеног живота у епархији.
 +
 ===== ЧЛАН 22 ЕПАРХИЈСКИ САВЕТ ===== ===== ЧЛАН 22 ЕПАРХИЈСКИ САВЕТ =====
 +
 +1. Епархијски савет је извршни орган Епархијске скупштине.
 +
 +2. Епархијски савет сачињавају:​
 +
 +(1) Председник епархијски Архијереј;​\\
 +(2) Пет свештеника,​ од којих је један архијерејски заменик;​\\
 +(3) Седам лаика;​\\
 +(4) Два заменика,​ свештена лица, и четири заменика,​ лаика, који, у случају одсутности редовних чланова,​ замењују ове са свим правима.
 +
 +3. Мандат чланова Епархијског савета траје три године. Чланови не могу бити бирани више од два пута узастопно.
 +
 +4. Епархијски Архијереј поставља потпредседника,​ благајника и рачуновођу између чланова Епархијског савета.
 +
 +5. Упражњено место члана Епархијског савета,​ попуњава се, од чланова заменика,​ већином гласова савета у сагласности са епархијским Архијерејем.
 +
 +6. Секретара епархије поставља епархијски Архијереј. Он ће вршити дужност и секретара Епархијског савета.
 +
 +7. Епархијски Архијереј је председник Епархијског савета. Он сазива Епархијски савет два пута годишње у редовно заседање и на ванредне седнице када сматра да је потребно. Епархијски Архијереј председава свим седницама Епархијског савета,​ а у његовом привременом одсуству,​ у току заседања,​ замењује га потпредседник Епархијског савета.
 +
 +8. Епархијски савет пуноважно одлучује када је присутна натполовична већина чланова и доноси одлуке већином гласова. При једнакој подели гласова,​ одлучује глас председавајућег. Записник седница потписује председник и секретар.
 +
 +9. Ако се члан Епархијског савета не одазове позиву и неоправдано не дође на две узастопне седнице,​ епархијски савет ће, на његово место, на предлог епархијског Архијереја,​ именовати једног од чланова заменика за редовног члана.
 +
 +10. Епархијски савет врши следеће послове:​
 +
 +(1) Стара се о средствима за подмирење материјалних потреба епархије;​\\
 +(2) Предлаже годишњи буџет епархије Епархијској скупштини и, усвојен од ње, шаље га Централном црквеном савету на увид;\\
 +(3) Решава о задужењу и отуђењу епархијске имовине и подноси на коначно одобрење Епархијској скупштини;​\\
 +(4) Проучава и одобрава правилнике епархијских тела и подручних организација,​ црквено-школских општина и њихових тела и подручних организација;​\\
 +(5) Оснива,​ управља и располаже епархијским фондовима и добрима и другим корисним установама и води регистар свих епархијских фондова;​ објављује њихово стање и контролише све фондове;​\\
 +(6) Прима и одобрава буџете и финансијске извештаје црквено-школских општина и манастира;​\\
 +(7) Надгледа да црквено-школски органи врше своје дужности на основу овог Устава и у духу учења и начела Српске Православне Цркве и води надзор над оним добрима,​ фондовима и задужбинама које су поверене на управу и руковање црквено-школским општинама и манастирима;​\\
 +(8) Води надзор над инвентарима црквене имовине у епархији;​ води бригу да је непокретна имовина снабдевена доказима о својини и да је осигурана;​ одобрава планове за куповину имовине и подизање црквених зграда;​\\
 +(9) Спрема дневни ред скупштине епархије;​\\
 +(10) Уноси у буџет предвиђену суму за епархијско одељење за хришћанску просвету.
 +
 ===== ЧЛАН 23 ЕПАРХИЈСКИ УПРАВНИ ОДБОР ===== ===== ЧЛАН 23 ЕПАРХИЈСКИ УПРАВНИ ОДБОР =====
 +
 +1. Епархијски управни одбор је извршни орган Епархијског савета.
 +
 +2. Епархијски управни одбор сачињавају:​
 +
 +(1) Председник епархијски Архијереј;​\\
 +(2) Два свештеника,​ из редова Епархијског савета,​ које поставља Архијереј;​\\
 +(3) Три лаика, из редова Епархијског савета,​ одређена од Епархијског савета.
 +
 +3. Епархијски управни одбор састаје се на позив председника - Архијереја по потреби и обавља следеће послове:​
 +
 +(1) Саставља предлог епархијског буџета и подноси га Епархијском савету;​\\
 +(2) Надгледа рад црквено-школских општина и даје им потребна упутства;​\\
 +(3) Прегледа и одобрава буџете и завршне рачуне црквено-школских општина и манастира;​\\
 +(4) Одобрава избор управних и надзорних одбора црквено-школских општина;​\\
 +(5) Разматра спорове у црквено-школским општинама и, по потреби,​ разрешава дужности управни одбор и поставља привремено повереништво;​\\
 +(6) Сазива ванредне скупштине црквено-школских општина и, ако нађе за сходно,​ шаље на њих своје изасланике;​\\
 +(7) Доноси одлуке у име Епархијског савета о предметима који захтевају решење између редовних заседања Епархијског савета. Одлуке Епархијског управног одбора се подносе Епархијском савету на одобрење.
 +
 ===== ЧЛАН 24 ЕПАРХИЈСКИ НАДЗОРНИ ОДБОР ===== ===== ЧЛАН 24 ЕПАРХИЈСКИ НАДЗОРНИ ОДБОР =====
 +
 +1. Епархијски надзорни одбор се састоји од председника и два члана који се бирају на Епархијској скупштини,​ првенствено од људи који имају искуство у финансијском пословању. Он прегледа целокупно финансијско пословање епархије.
 +
 +2. Епархијски надзорни одбор састаје се, у редовном заседању,​ једанпут годишње (на крају фискалне године),​ прегледа целокупно финансијско пословање епархије,​ епархијске имовине и фондова и подноси свој извештај Скупштини епархије. Епархијски надзорни одбор може прегледати финансијске књиге епархије више пута годишње ако се укаже потреба.
 +
 ===== ЧЛАН 25 СКУПШТИНА ЦРКВЕНО-ШКОЛСКЕ ОПШТИНЕ ===== ===== ЧЛАН 25 СКУПШТИНА ЦРКВЕНО-ШКОЛСКЕ ОПШТИНЕ =====
 +
 +Скупштина црквено-школске општине је законодавно тело црквено-школске општине у спољашњим пословима локалне управе. Скупштину црквено-школске општине сачињавају сви пуноправни чланови црквено-школске општине.
 +
 ===== ЧЛАН 26 УПРАВНИ ОДБОР ЦРКВЕНО-ШКОЛСКЕ ОПШТИНЕ ===== ===== ЧЛАН 26 УПРАВНИ ОДБОР ЦРКВЕНО-ШКОЛСКЕ ОПШТИНЕ =====
 +
 +1. Управни одбор црквено-школске општине је извршни орган скупштине црквено-школске општине који врши послове црквено-школске општине на основу датих му овлашћења.
 +
 +2. Управни одбор сачињавају:​
 +
 +(1) Парохијски свештеник;​\\
 +(2) Председник управног одбора;​\\
 +(3) Први потпредседник управног одбора;​\\
 +(4) Други потпредседник управног одбора;​\\
 +(5) Секретар;​\\
 +(6) Благајник;​\\
 +(7) Рачуновођа;​\\
 +(8) Одређени број чланова,​ предвиђених правилником црквено-школске општине,​ тј. Додатком Једнообразним правилима и Уредбама за црквено-школске општине.
 +
 +3. Мандат чланова управног одбора црквено-школске општине траје од једне до друге годишње скупштине.
  
 ===== ЧЛАН 27 ИМОВИНА ===== ===== ЧЛАН 27 ИМОВИНА =====
Штампање