Корисничке алатке

Алатке сајта


агенција_за_привредне_регистре

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
Следећа ревизија
Претходна ревизија
агенција_за_привредне_регистре [2016/12/21 22:39]
жељко_тодоровић Сређивање
агенција_за_привредне_регистре [2018/07/10 22:30] (тренутно)
жељко_тодоровић
Линија 1: Линија 1:
 +====== Агенција за привредне регистре ======
 +**Агенција за привредне регистре** (АПР), правно лице које води регистре као јединствене централизоване електронске базе података.
  
 +Седиште Агенције је у [[Београд|Београду]].
 +
 +===== Регистри =====
 +Агенција води законом утврђене регистре као јединствене централизоване електронске базе података,​ и то:​((Члан 4. Закона о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник Републике Србије”,​ бр. 55/04, 111/09 и 99/11) ))
 +  * Регистар привредних субјеката;​
 +  * Регистар заложног права на покретним стварима и правима;​
 +  * Регистар финансијског лизинга;​
 +  * Регистар јавних гласила;​
 +  * Регистар удружења;​
 +  * Регистар страних удружења;​
 +  * Регистар мера и подстицаја регионалног развоја; ​
 +  * Регистар комора;​
 +  * Регистар туризма;​
 +  * Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника;​
 +  * Регистар стечајних маса;
 +  * Регистар задужбина и фондација;​
 +  * Регистар представништава страних задужбина и фондација;​
 +  * Регистар удружења,​ друштава и савеза у области спорта;​
 +  * Регистар судских забрана.
 +
 +===== Органи Агенције =====
 +Органи Агенције су Управни одбор и директор.((Чланови 7—10. Закона о Агенцији за привредне регистре))
 +
 +Управни одбор има председника и четири члана, које именује и разрешава [[Влада Републике Србије]] на предлог министарства надлежног за послове привреде. Именују се на четири године.
 +
 +Управни одбор обавља следеће послове:​ доноси Статут и друге опште акте, доноси пословник о свом раду, одређује висину накнаде за услуге које пружа Агенција,​ усваја годишњи план рада, врши избор ревизора,​ усваја годишњи финансијски план, усваја годишњи извештај о пословању,​ усваја финансијске извештаје и извештаје о ревизији,​ предлаже мере за отклањање сметњи од значаја за ефикасно функционисање регистара и обавља друге послове утврђене законом и статутом.
 +
 +Директора Агенције именује и разрешава [[Влада Републике Србије|Влада]] на предлог Управног одбора. Именује се на период од пет година и може поново бити именован.
 +
 +Директор обавља следеће послове:​ заступа и представља Агенцију,​ организује и руководи радом и пословањем Агенције,​ одговоран је за законитост рада Агенције,​ извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење,​ одговара за коришћење људских потенцијала и материјалних ресурса Агенције и располагање имовином Агенције,​ предлаже годишњи план рада Агенције,​ предлаже годишњи финансијски план Агенције,​ подноси годишњи извештај о раду Агенције,​ подноси годишњи извештај о финансијском пословању Агенције,​ доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији и друге опште акте које не доноси Управни одбор; доноси појединачне акте Агенције,​ ако законом није друкчије прописано,​ одлучује о правима и одговорностима запослених у Агенцији и обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
 +
 +===== Организација =====
 +Агенција води регистре преко регистратора које именује и разрешава Управни одбор Агенције уз претходну сагласност [[Влада Републике Србије|Владе]]. Именују се на период од четири године,​ с тим што исто лице може бити поново именовано.((Члан 10а. Закона о Агенцији за привредне регистре))
 +
 +Организационе јединице Агенције за привредне регистре су:​(([[http://​www.apr.gov.rs/​ОАгенцији/​Организација.aspx|Агенција за привредне регистре:​ Организација]],​ Приступ 28. новембра 2016.))
 +  * Сектор заједничких послова;​
 +  * Сектор информатике и развоја;​
 +  * Сектор правних и општих послова;​
 +  * Сектор економско-финансијских послова,​
 +  * Интерна ревизија.
 +
 +===== Спољне везе =====
 +  * [[http://​www.apr.gov.rs|Службени сајт Агенције за привредне регистре]]