Корисничке алатке

Алатке сајта


амандмани_i_до_xvi_на_устав_црне_горе_2013

Амандмани I до XVI на Устав Црне Горе (2013)


На основу члана 82 став 1 тачка 1 и члана 156 ст. 1 и 6 Устава Црне Горе, Скупштина Црне Горе 25. сазива, на 12. сједници првог редовног (прољећњег) засиједања у 2013. години, дана 31. јула 2013. године, донијела је


АМАНДМАНЕ I ДО XVI
НА УСТАВ ЦРНЕ ГОРЕ


Амандмани I до XVI чине саставни дио Устава Црне Горе и ступају на снагу даном проглашења.


АМАНДМАН I

Нико не може бити кажњен за дјело које, прије него што је учињено, није било прописано законом или прописом заснованим на закону као кажњиво дјело, нити му се може изрећи казна која за то дјело није била предвиђена.

Кривична дјела и кривичне санкције могу се прописивати само законом.

Овим амандманом замјењује се члан 33 Устава Црне Горе.

АМАНДМАН II

Блажи пропис

Кривична и друга кажњива дјела утврђују се и казне за њих изричу по закону или пропису који је важио у вријеме извршења дјела, осим ако је нови закон или пропис блажи за учиниоца.

Овим амандманом замјењује се назив члана 34 и члан 34 Устава Црне Горе.

АМАНДМАН III

13) бира и разрјешава судије Уставног суда, врховног државног тужиоца и четири члана Судског савјета из реда угледних правника;
14) именује и разрјешава: заштитника људских права и слобода; гувернера Централне банке и чланове Савјета Централне банке Црне Горе; предсједника и чланове Сената Државне ревизорске институције и друге носиоце функција одређене законом;

Овим амандманом замјењују се тач. 13 и 14 члана 82 Устава Црне Горе.

АМАНДМАН IV

Већином гласова свих посланика Скупштина доноси законе којима се уређују: начин остваривања слобода и права грађана, црногорско држављанство, референдум, материјалне обавезе грађана, државни симболи и употреба и коришћење државних симбола, одбрана и безбједност, војска, оснивање, спајање и укидање општина; проглашава ратно и ванредно стање; доноси просторни план; доноси пословник Скупштине; одлучује о расписивању државног референдума; одлучује о скраћењу мандата; одлучује о разрјешењу предсједника Црне Горе; бира и разрјешава предсједника и чланове Владе и одлучује о повјерењу Влади; именује и разрјешава заштитника људских права и слобода.

У првом гласању двотрећинском већином и у другом гласању тропетинском већином свих посланика најраније након мјесец дана, Скупштина бира и разрјешава судије Уставног суда, врховног државног тужиоца и четири члана Судског савјета из реда угледних правника.

У првом гласању Скупштина бира врховног државног тужиоца на предлог Тужилачког савјета. Ако предложени кандидат не добије потребну већину, Скупштина у другом гласању бира врховног државног тужиоца из реда свих кандидата који испуњавају законске услове.

Овим амандманом замјењују се став 2 члана 91 и допуњава члан 91 Устава Црне Горе.

АМАНДМАН V

5) предлаже Скупштини: мандатара за састав Владе, након обављеног разговора са представницима политичких партија заступљених у Скупштини; двоје судија Уставног суда и заштитника људских права и слобода;

Овим амандманом замјењује се тачка 5 члана 95 Устава Црне Горе.

АМАНДМАН VI

5. СУДСТВО

Овим амандманом замјењује се назив поглавља 5. „СУД” у Дијелу Трећем — Уређење власти

АМАНДМАН VII

Врховни суд обезбјеђује јединствену примјену закона од стране судова и врши друге послове прописане законом.

Предсједника Врховног суда бира и разрјешава Судски савјет двотрећинском већином, на предлог Опште сједнице Врховног суда.

Предсједник Врховног суда бира се на пет година.

Исто лице може бити бирано за предсједника Врховног суда највише два пута.

Овим амандманом замјењују се ст. 2, 3 и 4 члана 124 и допуњава члан 124 Устава Црне Горе.

АМАНДМАН VIII

Судски савјет има предсједника и девет чланова.

Чланови Судског савјета су:

1) предсједник Врховног суда;
2) четири судије које бира и разрјешава Конференција судија, водећи рачуна о равномјерној заступљености судова и судија;
3) четири угледна правника које бира и разрјешава Скупштина, на предлог надлежног радног тијела Скупштине по расписаном јавном позиву;
4) министар надлежан за послове правосуђа.

Предсједника Судског савјета бира Судски савјет из реда својих чланова, који нијесу носиоци судијске функције, двотрећинском већином чланова Судског савјета.

За предсједника Судског савјета не може бити биран министар надлежан за послове правосуђа.

Предсједник Судског савјета има одлучујући глас у случају једнаког броја гласова.

Састав Судског савјета проглашава предсједник Црне Горе.

Мандат Судског савјета је четири године.

Овим амандманом замјењује се члан 127 Устава Црне Горе.

АМАНДМАН IX

Судски савјет:

1) бира и разрјешава предсједника Врховног суда;
2) бира и разрјешава предсједника Судског савјета;
3) доставља Скупштини годишњи извјештај о раду Судског савјета и укупном стању у судству;
4) бира и разрјешава судију, предсједника суда и судију-поротника;
5) разматра извјештај о раду суда, представке и притужбе на рад суда и заузима ставове о њима;
6) утврђује престанак судијске функције;
7) утврђује број судија и судија поротника;
8) предлаже Влади износ средстава за рад судова;
9) врши и друге послове утврђене законом.

Судски савјет одлучује већином гласова свих чланова осим у случајевима прописаним Уставом.

У поступцима дисциплинске одговорности судија, министар надлежан за послове правосуђа не гласа.

Овим амандманом замјењује се члан 128 Устава Црне Горе.

АМАНДМАН X

Послове Државног тужилаштва врше руководиоци државних тужилаштава и државни тужиоци.

Врховног државног тужиоца бира и разрјешава Скупштина Црне Горе након саслушања у надлежном радном тијелу Скупштине, на предлог Тужилачког савјета, по расписаном јавном позиву.

Врховни државни тужилац и руководиоци државних тужилаштава бирају се на вријеме од пет година.

Функција државног тужиоца је стална. Изузетно, лице које се први пут бира за државног тужиоца бира се на вријеме од четири године.

Руководиоцу државног тужилаштва и државном тужиоцу престаје функција и разрјешава се вршења функције у случајевима и по поступку прописаном законом.

Руководилац државног тужилаштва и државни тужилац разрјешава се функције ако је правоснажном пресудом осуђен на безусловну казну затвора.

Овим амандманом замјењује се члан 135 Устава Црне Горе.

АМАНДМАН XI

Тужилачки савјет обезбјеђује самосталност државног тужилаштва.

Врховни државни тужилац предсједава Тужилачким савјетом, осим у дисциплинском поступку.

Састав, избор, мандат, организација и начин рада Тужилачког савјета уређују се законом.

Тужилачки савјет:

1) утврђује предлог за избор Врховног државног тужиоца;
2) бира и разрјешава руководиоце државних тужилаштава и државне тужиоце;
3) утврђује престанак функције руководилаца државних тужилаштава и државних тужилаца;
4) предлаже Влади износ средстава за рад државног тужилаштва;
5) доставља Скупштини годишњи извјештај о раду Државног тужилаштва;
6) врши и друге послове утврђене законом.

Тужилачки савјет одлучује већином гласова свих чланова.

Овим амандманом замјењује се члан 136 Устава Црне Горе.

АМАНДМАН XII

Руководилац државног тужилаштва и државни тужилац уживају функционални имунитет и не могу бити позвани на одговорност за мишљење дато или одлуку донијету у вршењу своје функције, осим ако се ради о кривичном дјелу.

Овим амандманом замјењује се члан 137 Устава Црне Горе.

АМАНДМАН XIII

Руководилац државног тужилаштва и државни тужилац не могу вршити посланичку и другу јавну функцију, нити професионално обављати другу дјелатност.

Овим амандманом замјењује се члан 138 Устава Црне Горе.

АМАНДМАН XIV

Предсједник и чланови Сената Државне ревизорске институције уживају функционални имунитет и не могу бити позвани на одговорност за мишљење дато или одлуку донијету у вршењу своје функције, осим ако се ради о кривичном дјелу.

Овим амандманом допуњава се члан 144 Устава Црне Горе.

АМАНДМАН XV

Уставни суд о уставној жалби одлучује у вијећу састављеном од троје судија. Вијеће може одлучивати само једногласно и у пуном саставу. Ако се у вијећу не постигне једногласност, о уставној жалби одлучиће Уставни суд у складу са ставом 1 овог члана.

Овим амандманом допуњава се члан 151 Устава Црне Горе.

АМАНДМАН XVI

Уставни суд има седам судија.

Судија Уставног суда бира се на вријеме од 12 година.

Судије Уставног суда бира и разрјешава Скупштина, и то: двоје судија на предлог Предсједника Црне Горе и пет судија на предлог надлежног радног тијела Скупштине по расписаном јавном позиву који предлагачи спроводе.

Судија Уставног суда бира се из реда истакнутих правника са најмање 40 година живота и 15 година радног искуства у правној струци.

Судије Уставног суда из свог састава бирају предсједника Уставног суда на вријеме од три године.

Исто лице може бити бирано само једном за предсједника и судију Уставног суда.

Предсједник и судија Уставног суда не може вршити посланичку и другу јавну функцију нити обављати другу дјелатност.

Овим амандманом замјењује се члан 153 Устава Црне Горе.


Број: 00-13/13-1/10
ЕПА: 224 XXV
Подгорица, 31. јул 2013. године


Скупштина Црне Горе 25. сазива
Предсједник,
Ранко Кривокапић, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени лист Црне Горе”, број 38/13

Amandmani I do XVI na Ustav Crne Gore (2013)

амандмани_i_до_xvi_на_устав_црне_горе_2013.txt · Последњи пут мењано: 2021/10/11 12:15