Корисничке алатке

Алатке сајта


закон_о_референдуму_1993

Закон о референдуму (1993)

Закон је престао да важи!

ЗАКОН
О РЕФЕРЕНДУМУ


Члан 1.

Народна скупштина може одлучити да распише референдум ради непосредног изјашњавања грађана о сваком питању из своје надлежности.

Члан 2.

Референдум се може расписати ради претходног или накнадног изјашњавања грађана.

Члан 3.

Одлука донесена на референдуму је обавезна, а објављује се као закон.

Члан 4.

Приједлог за расписивање референдума могу поднијети:

- предсједник Републике;
- предсједник Народне скупштине;
- Влада и
- најмање 20 народних посланика.

О приједлогу Народна скупштина доноси одлуку већином гласова од укупног броја народних посланика.

Члан 5.

Од дана доношења одлуке о расписивању референдума до одржавања референдума не може проћи мање од 15 ни више од 30 дана.

Члан 6.

Право гласања на референдуму имају грађани који имају опште бирачко право.

Члан 7.

Референдум се спроводи тајним гласањем, лично, гласачким листићима.

Члан 8.

Гласачки листић садржи:

- назив скупштине;
- дан одржавања;
- питање о којем грађани треба да се изјасне;
- ријеч „ЗА“ и „ПРОТИВ“ одштампане једна испод друге и
- печат Комисије за спровођење референдума.

Члан 9.

Питање о којем грађани гласају формулише се на гласачком листићу тако да се на њега може одговорити са „ЗА“ или „ПРОТИВ“.

Гласање се врши заокруживањем на гласачком листићу ријечи „ЗА“ или „ПРОТИВ“.

Члан 10.

Референдум спроводи Комисија за спровођење референдума и одбори за спровођење гласања на гласачким мјестима.

Члан 11.

Комисију за спровођење референдума именује Народна скупштина, а одборе за спровођење гласања образује Комисија за спровођење референдума.

Члан 12.

Комисија за спровођење референдума врши сљедеће послове:

- стара се за законито спровођење референдума;
- обавља техничке припреме за спровођење референдума;
- одређује гласачка мјеста и именује чланове одбора и чланове општинских комисија;
- одређује вријеме почетка и завршетка гласања;
- утврђује и проглашава резултате референдума;
- подноси извјештај Скупштини;
- врши и друге потребне послове у складу са одговарајућим прописима.

Члан 13.

Одбор за спровођење гласања врши сљедеће послове:

- руководи гласањем на гласачком мјесту;
- обезбјеђује правилност и тајност гласања;
- утврђује резултате гласања на гласачком мјесту;
- предаје извјештај Комисији са гласачким материјалом.

Члан 14.

По завршеном гласању одбор саставља записник о резултатима гласања.

У записник се уноси датум и мјесто, гласачко мјесто, питање референдума, имена чланова одбора, број грађана уписаних у гласачком мјесту, број грађана који је гласао и резултат гласања.

Гласачки листић је неважећи ако није попуњен, ако су заокружене обје ријечи или ако је попуњен тако да се не може са сигурношћу утврдити како је гласач гласао.

Записник потписују сви чланови одбора.

Члан 15.

Комисија утврђује резултате гласања на основу примљених материјала са свих гласачких мјеста.

Извјештај о спроведеном референдуму комисија доставља Народној скупштини.

Члан 16.

Одлука на референдуму се сматра донесеном ако се за њу изјаснила најмање већина од укупно уписаних гласача.

Члан 17.

Због неправилности у спровођењу референдума сваки гласач има право да поднесе приговор општинској комисији за спровођење референдума у року од 24 сата од саопштења резултата референдума.

Ако Комисија утврди неправилности на гласачком мјесту поништиће гласање на том гласачком мјесту и одредити вријеме поновног гласања.

О поништењу гласања Комисија обавјештава Републичку комисију за спровођење референдума.

Члан 18.

Против рјешења општинске комисије донесеног по приговору гласач има право да изјави жалбу надлежном суду у року од 3 дана од дана пријема рјешења.

Одлука суда донесена по жалби је коначна.

Члан 19.

Референдум који није добио прописану већину гласача не може се поновити у року од 6 мјесеци.

Члан 20.

Одредбе овог закона које се односе на Народну скупштину сходно се односе и примјењују и на општинске скупштине када се одлучује на општинском референдуму.

Члан 21.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о референдуму објављен у „Службеном листу СР БиХ“, бр. 29/77 и 24/91).

Члан 22.

Овај закон ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 02-422/93
25. априла 1993. год.


Предсједник
Народне скупштине,
Мр Момчило Крајишник, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 4/93

Zakon o referendumu (1993)

закон_о_референдуму_1993.txt · Последњи пут мењано: 2021/10/11 10:42