Корисничке алатке

Алатке сајта


влада_фнрј

Влада ФНРЈ

Влада ФНРЈ, највиши извршни и управни орган државне власти у ФНР Југославији од 1946. до 1953.

Састав

Владу ФНРЈ је именовала и разрешавала Народна скупштина ФНРЈ на заједничкој седници оба дома — Савезног већа и Већа народа. Била је одговорна Народној скупштини, а у времену између два њена заседања рачуне о свом раду полагала је Президијуму Народне скупштине ФНРЈ.1)

Владу ФНРЈ су сачињавали: председник, потпредседници, министри, председник Савезне планске комисије и председник Савезне контролне комисије. Председник Владе ФНРЈ је представљао Владу, председавао седницама и руководио радом Владе.2)

Министри су руководили гранама државне управе које су улазиле у надлежност ФНРЈ. Влада је могла имати и министре без ресора. Министарства су била општесавезна или савезно-републиканска. Општесавезна министарства су руководила преко сопствених органа одређеном граном државне управе непосредно на читавој територији ФНРЈ. Могла су постављати своје опуномоћенике при владама република и оснивати одељења и одсеке при народним одборима. Савезно-републиканска министарства су руководила одређеном граном државне управе посредно преко одговарајућих министарстава у народним републикама, а непосредно су могла управљати само одређеним пословима, предузећима и установама општедржавног значаја.3)

При Влади ФНРЈ су постојали и комитети на подручју просвете и културе, народног здравља и социјалног старања, ради општег руководства у тим гранама државне управе.4)

Делокруг

Влада ФНРЈ је:5)

 • усмеравала и усклађивала рад својих министарстава, комисија и комитета;
 • старала се о припреми и остварењу општедржавног привредног плана и буџета;
 • утврђивала и остваривала годишње привредне планове;
 • руководила кредитним и новчаним системом;
 • предузимала све потребне мере за осигурање и заштиту уставног поретка и грађанских права;
 • руководила општом организацијом Југословенске армије;
 • руководила одржавањем односа са страним државама;
 • старала се о испуњавању међународних уговора и обавеза;
 • решавала о законским предлозима појединих чланова Владе, који су се подносили Народној скупштини ФНРЈ;
 • прописивала унутрашње уређење министарстава и подређених установа;
 • оснивала комитете, комисије и установе у циљу спровођења привредних, одбрамбених и културних мера.

Сродни чланци

1)
Члан 77. Устава Федеративне Народне Републике Југославије (1946)
2)
Чланови 81. и 83. Устава ФНРЈ (1946)
3)
Чланови 81, 85, 86, 87. и 88. Устава ФНРЈ (1946)
4)
Члан 89. Устава ФНРЈ (1946)
5)
Члан 80. Устава ФНРЈ (1946)
влада_фнрј.txt · Последњи пут мењано: 2021/07/03 23:15