Корисничке алатке

Алатке сајта


нотарска_комора_републике_српске

Нотарска комора Републике Српске

Нотарска комора Републике Српске, самостално и независно удружење свих нотара у Републици Српској.

Сви нотари обавезно су њени чланови. Комора има својство правног лица и сједиште јој је у Бањој Луци.1)

Организација

Лице овлаштено за заступање Нотарске коморе је предсједник Нотарске коморе. Поред њега, постоје и сљедећи коморски органи: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Комисија за статутарна питања, Комисија за унапређење нотарске етике, Комисија за стручно усавршавање нотара, Комисија за међународну сарадњу и информисање, Дисциплинска комисија првог степена и Дисциплинска комисија другог степена.2)

Скупштина је највиши орган управљања. Чине је сви нотари уписани у Именик Нотарске коморе са службеним сједиштем у Републици Српској и имају једнако право гласа.3) Скупштина је надлежна за доношење Статута и за именовање свих коморских органа и радних тијела.

Нотарска комора Републике Српске издаје и часопис под називом „Нотаријат Републике Српске“.

Дјелатност

Нотарска комора Републике Српске:4)

 • прати и проучава односе и појаве, у вршењу нотарске професије, те у циљу унапређења нотаријата остварује сарадњу са правосудним и другим надлежним и струковним удружењима;
 • представља нотаре код надлежних органа власти;
 • чува углед, част и права нотара;
 • стара се да нотари савјесно и одговорно обављају службу нотара,
 • надзире рад и понашање нотара, нотарских помоћника, замјеника нотара и других лица на раду код нотара;
 • стара се о трајаном стручном усавршавању нотара, нотарских помоћника, нотарских замјеника и административних радника код нотара;
 • успоставља и унапређује разне облике стручне и научне сарадње са Министарством правде, Министарством управе и локалне самоуправе, судовима, Адвокатском комором Републике Српске, факултетима, Удружењем правника Републике Српске и Нотарском комором Федерације БиХ, Међународном нотарском комором и другим сличним међународним удружењима;
 • утврђује правила нотарске етике;
 • прати и проучава односе и појаве, укључујући стање у правосуђу и управи који су од интереса за уређени положај и рад и унапређење нотарске службе;
 • успоставља и развија сарадњу са другим нотарским и јавнобиљежничким коморама и међународним организацијама нотара и правника;
 • развија и његује међусобну солидарност и узајамност свих нотара у Републици Српској;
 • обавља и друге послове који су стављени у њену надлежност, те друге задатке који одговарају сврси њеног оснивања.

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 57. Закона о нотарима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10 и 78/11)
2)
Чланови 6—7. Статута Нотарске коморе Републике Српске (25. мај 2009)
3)
Члан 8. Статута Нотарске коморе Републике Српске
4)
Члан 5. Статута Нотарске коморе Републике Српске
нотарска_комора_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2021/06/26 23:18