Корисничке алатке

Алатке сајта


општине_и_градови_србије

Општине и градови Србије

Општине и градови, јединице локалне самоуправе у Србији.

Државну територију чини 145 општина, 28 градова и град Београд.

Општине

Територију јединице локалне самоуправе чини подручје једног или више насељених места, односно катастарских општина које улазе у њен састав. Територија за коју се оснива јединица локалне самоуправе представља природну и географску целину, економски повезан простор, који поседује развијену и изграђену комуникацију међу насељеним местима, са седиштем као гравитационим центром.

Општина је основна територијална јединица у којој се остварује локална самоуправа, која је способна да преко својих органа самостално врши сва права и дужности из своје надлежности и која има најмање 10.000 становника. Изузетно, када постоје посебни економски, географски или историјски разлози, може се основати нова општина која има мање од 10.000 становника.1)

Јединица локалне самоуправе има својство правног лица. Може имати своје симболе и празник. Основни правни акт јединице локалне самоуправе је статут.2)

Органи општине су скупштина општине, председник општине, општинско веће и општинска управа. Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Чине је одборници који се бирају на непосредним тајним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника скупштине. Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира скупштина општине на предлог председника општине. Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и чланови које бира скупштина општине. Председник општине је председник општинског већа. Општинска управа је јединствен орган општине.3) Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе рада скупштине општине, председника општине и општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Градови

Град је јединица локалне самоуправе утврђена законом, која представља економски, административни, географски и културни центар ширег подручја и има више од 100.000 становника. Изузетно, када постоје посебни економски, географски или историјски разлози, може се утврдити да је град и територијална јединица која има мање од 100.000 становника.

Територија за коју се образује град представља природну географску целину, економски повезан простор који поседује изграђену комуникацију међу насељеним местима са седиштем града као гравитационим центром.4)

Посебан статус као главни град има Београд који у свом саставу има 17 градских општина. Од укупно 28 градова само њих четири у свом саставу имају градске општине (Врање, Ниш, Пожаревац и Ужице). Град Приштина се налази под албанском (шиптарском) влашћу.

Град врши надлежности општине, као и друге надлежности и послове државне управе, који су му законом поверени. Град образује комуналну полицију, обезбеђује и организује вршење послова комуналне полиције. Статутом града може се предвидети да се на територији града образују две или више градских општина. Статутом града се уређују послови из надлежности града које врше градске општине. Органи града су скупштина града, градоначелник, градско веће и градска управа који врше надлежности као и скупштина општине, председник општине, општинско веће и општинска управа.

Списак општина

Поред главног града Београда и 28 градова (Бор, Ваљево, Врање, Вршац, Зајечар, Зрењанин, Јагодина, Кикинда, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Лесковац, Лозница, Ниш, Нови Пазар, Нови Сад, Панчево, Пирот, Пожаревац, Приштина, Прокупље, Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица, Суботица, Ужице, Чачак, Шабац) државну територију Србије чини и 145 општина:

Сродни чланци

1)
Чланови 17. и 18. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број 129/07)
2)
Чланови 11—14. Закона о локалној самоуправи
3)
Могу се образовати и општинске управе за поједине области у општинама са преко 50.000 становника.
4)
Члан 23. Закона о локалној самоуправи
општине_и_градови_србије.txt · Последњи пут мењано: 2022/09/16 23:09